Veel gestelde vragen

Is het verplicht om aan te melden?

Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te raden. Voordeel:

  • de vrije plaatsen op de scholen worden eerst ingevuld door de aangemelde kinderen
  • je hoeft niet te wachten tot 31 mei of later om je kind in te schrijven.

Wat heb ik nodig om aan te melden?

Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dat vind je op kids-ID, ISI+-kaart, klevertje mutualiteit, het begint met het geboortejaar, de maand en de dag (bv. 16.02.10-015.85)

Voor welke scholen moet ik aanmelden?

In Evergem kan je je aanmelden voor twee scholen:

  • Gemeentelijke Basisschool Belzele
  • Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

Waarom werken niet alle Evergemse scholen met dit aanmeldsysteem?

Het capaciteitsprobleem van de basisscholen stelt zich enkel in de Gemeentelijke Basisscholen Belzele en Wippelgem. Vandaar dat zij met dit aanmeldsysteem werken.

Is het tijdstip belangrijk? Moet ik snel zijn?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de rangschikking van je aanmelding. Het maakt dus niet uit wanneer je aanmeldt. Het moet wel binnen de aanmeldingsperiode, van 1 tot 31 maart.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind telt. Je moet je kind aanmelden op het adres waar het officieel ingeschreven is. Op het ogenblik van de aanmelding, maakt het programma een koppeling met het rijksregister, daarop gebeurt de controle.

Wat als ik binnenkort verhuis?

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het volgend schooljaar op een ander adres gaat wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om je nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning of bewijs van aankoop woonst.

Hoe wordt de afstand berekend?

Het systeem berekent de afstand van de woonplaats van het kind tot de school in vogelvlucht. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand).

Wat als er meerdere kinderen zijn voor 1 plaats?

Als er meer aangemelde kinderen zijn voor een geboortejaar of een leerjaar dan dat er vrije plaatsen zijn, kijkt het systeem naar de afstand van de school tot de woonplaats van het kind. Als er geen uitsluitsel is, beslist het toeval.

Waar zie ik het aantal vrije plaatsen?

Bij de start van de aanmeldingsperiode vind je een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de leerlingengroepen. Als de leerlingengroep volzet is, staat deze bij de start op 0. Dan zijn er geen vrije plaatsen meer. Voor die groepen kan je enkel aanmelden op een wachtrij.

Bij de instroomjaren (peuterklas en 1e leerjaar) zie je twee getallen staan. Dat komt omdat in deze jaren de sociale mix meetelt bij de ordening. Je ziet dan het aantal vrije plaatsen voor indicatorleerlingen (afgekort in de lijst als 'IND') en voor niet-indicatorleerlingen (afgekort als 'NIND')

Wat als ik geen plaats heb?

Als de plaatsen volzet zijn, ontvang je een document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’. Je kind komt dan op een wachtlijst, de plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. De school kan je contacteren als er een plaats vrij komt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Bij een weigering verneem je op welke plaats je kind staat op de wachtrij.

Moet ik bang zijn dat mijn kind niet naar school kan?

Er zijn meer dan voldoende plaatsen in het basisonderwijs in Evergem.

Je doet er goed aan om bij weigering ook uit te kijken naar een andere school. Dan is er nog een reserve-optie als er geen plaatsen meer vrij komen.

Een overzicht van alle scholen vind je op evergem.be/onderwijs

Hoe verlopen de vrije inschrijvingen?

Vrij inschrijven kan vanaf 31 mei. Dat gebeurt chronologisch en rechtstreeks op school. Alle andere voorrangsregels vervallen vanaf dan.

Als er geen vrije plaatsen meer zijn, kom je op de wachtlijst van de school. Alle wachtlijsten blijven geldig tot en met 30 juni 2022.

Wat is een indicatorleerling?

Een indicatorleerling leeft in een gezin dat in het verleden een studietoelage ontving of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of getuigschrift 3e graad beroepsonderwijs.

Het aanmeldingssysteem houdt bij indicatorleerlingen enkel rekening met het geboortejaar 2019 en het eerste leerjaar. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor bepaalde plaatsen. Als er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Bij de aanmelding vul je hierover enkele vragen in. Je verklaart ook dat de gegevens die je invult correct zijn.

Hoe gebeurt de toewijzing?

Na de aanmeldingsperiode wijst het systeem kinderen toe aan bepaalde scholen. Dat gebeurt op basis van de vrije plaatsen, de eerste schoolkeuze, voorrang voor bepaalde doelgroepen en de afstand van de school.

Wie toegewezen wordt, ontvangt een ticket per mail en per brief. Tijdens de inschrijfperiode schrijf je je kind in.

Wat neem ik mee bij de inschrijving in de school?

  • Kids-ID of ISI+-kaart
  • Identiteitskaart ouder of voogd
  • Eventueel ticket voor inschrijving in de school (mag ook digitaal)
  • Eventueel bewijs van nieuw toekomstig adres